วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาลักษณะสถาปัตยกรรมของกรีกโบราณ

2.เพื่อศึกษาเงินตรากรีกโบราณ

3.เพื่อศึกษาวรรณกรรมกรีกโบราณ

4.เพื่อศึกษาประเภทดนตรีต่างๆของกรีกโบราณ

โฆษณา